POLITIKA KVALITY ORGANIZÁCIE

Základným strategickým cieľom  spoločnosti  MEDEXIM, spol. s r.o. je trvale sa etablovať ako výrobca a predajca výrobkov zdravotníckej techniky na domácom i zahraničných trhoch.

Cieľom je vyrábať a ponúkať zákazníkom zariadenia vodoliečebnej techniky a terapeutických prístrojov vysokej kvalitatívnej úrovne, určené na dlhodobé a intenzívne používanie v bežnom i náročnom prostredí.

Rozhodujúcim predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je vybudovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015  a  ISO 13485:2016.
Dôraz je kladený na profesionálnu organizáciu po predajných aktivít, predovšetkým na zabezpečenie rýchlych a bezproblémových služieb v oblasti  profilaktiky  a servisu  dodaných zariadení.

Snahou spoločnosti je realizovať všetky činnosti kvalitne a efektívne v súlade s terajšími i predpokladanými požiadavkami zákazníkov.

 

Zámery k naplneniu strategického cieľa:

 

 • predvídať očakávania zákazníkov v spojitosti s úrovňou poskytovaných služieb
 • budovať kvalitné partnerské vztahy s dodávateľmi tovaru
 • zabezpečiť dlhodobú obchodnú spoluprácu s kvalitnými dodávateľmi materiálu pre výrobu fyzioterapeutických zdravotníckych pomôcok
 • plniť požiadavky zákazníkov na kvalitu dodávaných tovarov,  výrobkov a poskytovaných služieb v súlade s predpísanými  legislatívnymi normami
 • zabezpečiť riadenie rizík vo všetkých procesoch
 • uplatňovať individuálny prístup k jednotlivým zákazníkom

 

Záväzky vedenia spoločnosti  k podpore  strategických zámerov:

 

 • zabezpečiť materiálne, finančné a ľudské zdroje na činnosť organizácie a jej rozvoj
 • plná zodpovednosť za zavedenie a udržiavanie procesov  SMK
 • zabezpečiť splnenie všetkých aplikovatelných požiadaviek noriem ISO  9001:2015 a ISO   13485:2016

 • politiku kvality ročne upresňovať do vykonateľných a merateľných cieľov
 • v prípade neplnenia cieľov prijímať opatrenia a vytvárať podmienky vedúce k ich

 plneniu

 • zapojiť všetkých zamestnancov do procesu získavania podnetov, vyhodnocovania        

           a navrhovania opatrení v záujme zlepšovania kvality práce

 • starostlivosťou o pracovné prostredie vytvárať podmienky k splneniu cieľov

           všetkým zamestnancom

 • pravidelnými školeniami zvyšovať vedomostnú úroveň  zamestnancov

 • trvalo zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému riadenia kvality

 

Od zamestnancov spoločnosti vedenie  očakáva:

 

 • dôsledné a presné dodržiavanie postupov stanovených dokumentáciou SMK

 • vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce

 • dôslednú sebakontrolu vlastnej práce
 • kreativitu
 • spôsobilosť pracovať v tíme

Top